Lịch làm việc của Hội đồng Coi thi vào 10 năm học 2021-2022

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

                                                                 

Số 41/TB-VG                                                 Ân Mỹ, ngày 07 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH

Vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

 

Căn cứ Công văn số 1004/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 18/05/2021 của Sở GDĐT về lịch làm việc của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Trường THPT Võ Giữ thông báo lịch làm việc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại Hội đồng thi THPT Võ Giữ như sau:

 

 

Ngày

Buổi thi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát

đề thi

Giờ bắtđầu

làm bài

09/06/2021

Sáng

-7h00-8h00: Họp Lãnh đạo HĐ + Thanh tra thi.

-8h00-11h00: Họp HĐ coi thi lần 1.

Chiều

-14h00: Tập trung thí sinh tại Phòng thi  để học Quy chế thi và nhận thẻ dự thi.

10/6/2021

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7giờ 25

7giờ 30

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14giờ 10

14giờ 15

11/6/2021

Sáng

Toán

120 phút

7giờ 25

7giờ 30

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- HĐ tuyển sinh;

- Các trường THCS trên địa bàn (để phối hợp);

- Website nhà trường; 

- Lưu VT; 

                                                                                                                                   Nguyễn Quốc Việt