16:25 +07 Thứ hai, 23/05/2022

Trang nhất » TIN TỨC » THÔNG BÁO

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2021

Thứ hai - 19/07/2021 09:06
Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2021

Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 41/KH-VG

Hoài Ân,  ngày 19 tháng 07 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Về việc tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2021

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

           Thực hiện Công văn số 1475/SGDĐT-TCCB ngày 14/07/2021 của Sở GDĐT Bình Định về việc triển khai bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021.

          Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BTGHU ngày 02/07/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoài Ân về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện.

Được sự thống nhất của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trường THPT Võ Giữ lập kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích bồi dưỡng

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị Quyết  của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự, lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị-kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh và của địa phương.

Trang bị kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là phục vụ cho  nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè phải chặt chẽ, nghiêm túc, có phân công cán bộ theo dõi, quản lý lớp học. Nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy của nhà trường, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU HỌC TẬP

           1. Nội dung bồi dưỡng

- Thông tin một số nội dung cơ bản và cốt lõi những vấn đề mới trong các văn kiện t Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

- Chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự, lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

- Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2021 và những nội dung cơ bản của Nghị Quyết Đại hội, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Các nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo hướng dẫn của Sở GDĐT Bình Định.

2. Tài liệu học tập

- Các tài liệu do NXB Chính trị quốc gia – Sự thật in và phát hành năm 2021 gồm: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2); Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tài liệu những điểm mới trong văn kiện ĐH XIII do Hội đồng lý luận Trung ương biên soạn.

- Tài liệu Chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự, lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” do BTG TƯ biên soạn.

- Các tài liệu, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Sở GDĐT và nhà trường chuẩn bị.

          III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TIẾN HÀNH

  1. Đối tượng bồi dưỡng:
  2. Đối tượng bồi dưỡng: Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.
  3. Báo cáo viên:

- Nhà trường sẽ liên hệ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời báo cáo viên.

2. Thời gian: 02 ngày: 25-26/08/2021.

3. Phương thức tiến hành:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch, liên hệ với nhiệm vụ công tác tại đơn vị.

4. Địa điểm:Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Hoài Ân.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Lập kế hoạch triển khai        

Căn cứ Công văn số 1475/SGDĐT-TCCB ngày 14/07/2021 của Sở GDĐT Bình Định về thực hiện Hướng dẫn số  15-HD/BTGTU của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng lập kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tổ chuyên môn thông báo đến toàn thể các thành viên trong tổ và cùng với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức quản lý lớp học.

     2. Kinh phí

Thực hiện kinh phí tổ chức cho công tác bồi dưỡng theo quy định tài chính hiện hành. Giao Văn phòng nhà trường lập dự trù kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021.

 

                                                                               

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoài Ân (để báo cáo);

- PHT, trưởng các tổ, đoàn thể (thực hiện);                       

- Website trường;

- Lưu VT.                                                                                  Nguyễn Quốc Việt

                                                                                               

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai