07:07 +07 Thứ tư, 20/01/2021

Trang nhất » TIN TỨC » THỜI KHÓA BIỂU

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Thời khoá biểu tự chọn Toán-PCTN- Võ cổ truyền Tuần 2 đã điều chỉnh lại (áp dụng từ ngày 26/8)

Thứ tư - 21/08/2019 06:55
Thời khoá biểu tự chọn Toán-PCTN- Võ cổ truyền Tuần 2 đã điều chỉnh lại (áp dụng từ ngày 26/8)

Thời khoá biểu tự chọn Toán-PCTN- Võ cổ truyền Tuần 2 đã điều chỉnh lại (áp dụng từ ngày 26/8)

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU 

(Buổi chiều, vào lớp bắt đầu từ 13 giờ 50 phút)

+ TỰ CHỌN TOÁN KHỐI 11, 12.

+ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

+ VÕ CỔ TRUYỀN

Áp dụng: Tuần 2- áp dụng từ ngày 26/8/2019 đến 31/8/2019.

Tuần 3 có TKB khác- cập nhật vào cuối tuần 2.

1. Thời khoá biểu theo lớp:

Lớp 10:

THỨ
TIẾT

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

2

1

 

 

 

 

 

 

2

Võ CT - Chung

PCTN - Ánh

 

 

 

 

3

Võ CT - Chung

PCTN - Ánh

 

 

 

 

4

Võ CT - Chung

 

 

 

 

 

5

Võ CT - Chung

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

2

PCTN - Ánh

Võ CT - Chung

 

 

 

 

3

PCTN - Ánh

Võ CT - Chung

 

 

 

 

4

 

Võ CT - Chung

PCTN - Ánh

 

 

 

5

 

Võ CT - Chung

PCTN - Ánh

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Võ CT - Chung

 

 

 

3

 

 

Võ CT - Chung

 

 

 

4

 

 

Võ CT - Chung

PCTN - Ánh

 

 

5

 

 

Võ CT - Chung

PCTN - Ánh

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Võ CT - Chung

 

PCTN - Ánh

3

 

 

 

Võ CT - Chung

 

PCTN - Ánh

4

 

 

 

Võ CT - Chung

 

 

5

 

 

 

Võ CT - Chung

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Võ CT - Chung

 

3

 

 

 

 

Võ CT - Chung

 

4

 

 

 

 

Võ CT - Chung

 

5

 

 

 

 

Võ CT - Chung

 

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

PCTN - Ánh

Võ CT - Chung

3

 

 

 

 

PCTN - Ánh

Võ CT - Chung

4

 

 

 

 

 

Võ CT - Chung

5

 

 

 

 

 

Võ CT - Chung

 
Lớp 11:
THỨ
TIẾT

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

2

1

 

 

 

 

 

 

2

Võ CT - Việt(TD)

Toán (TC) - Thủy(T)

 

 

 

 

3

Võ CT - Việt(TD)

Toán (TC) - Thủy(T)

 

 

 

 

4

Võ CT - Việt(TD)

PCTN - Trãi

 

 

 

 

5

Võ CT - Việt(TD)

PCTN - Trãi

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

2

PCTN - Trãi

Võ CT - Việt(TD)

 

 

 

Toán (TC) - Đính

3

PCTN - Trãi

Võ CT - Việt(TD)

 

 

 

Toán (TC) - Đính

4

Toán (TC) - Đính

Võ CT - Việt(TD)

 

 

 

PCTN - Trãi

5

Toán (TC) - Đính

Võ CT - Việt(TD)

 

 

 

PCTN - Trãi

4

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Võ CT - Việt(TD)

Toán (TC) - Phương(T)

PCTN - Trãi

 

3

 

 

Võ CT - Việt(TD)

Toán (TC) - Phương(T)

PCTN - Trãi

 

4

 

 

Võ CT - Việt(TD)

PCTN - Trãi

Toán (TC) - Phương(T)

 

5

 

 

Võ CT - Việt(TD)

PCTN - Trãi

Toán (TC) - Phương(T)

 

5

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Võ CT - Việt(TD)

 

 

3

 

 

 

Võ CT - Việt(TD)

 

 

4

 

 

 

Võ CT - Việt(TD)

 

 

5

 

 

 

Võ CT - Việt(TD)

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

PCTN - Trãi

 

Võ CT - Việt(TD)

 

3

 

 

PCTN - Trãi

 

Võ CT - Việt(TD)

 

4

 

 

Toán (TC) - Thủy(T)

 

Võ CT - Việt(TD)

 

5

 

 

Toán (TC) - Thủy(T)

 

Võ CT - Việt(TD)

 

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Võ CT - Việt(TD)

3

 

 

 

 

 

Võ CT - Việt(TD)

4

 

 

 

 

 

Võ CT - Việt(TD)

5

 

 

 

 

 

Võ CT - Việt(TD)

 
Lớp 12:
THỨ
TIẾT

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

2

1

 

 

 

 

 

 

2

Võ CT - Sơn

Toán (TC) - Phương(T)

 

PCTN - Trãi

 

 

3

Võ CT - Sơn

Toán (TC) - Phương(T)

 

PCTN - Trãi

 

 

4

Võ CT - Sơn

PCTN - Ánh

 

Toán (TC) - Thủy(T)

 

 

5

Võ CT - Sơn

PCTN - Ánh

 

Toán (TC) - Thủy(T)

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

2

 

Võ CT - Sơn

 

 

 

 

3

 

Võ CT - Sơn

 

 

 

 

4

 

Võ CT - Sơn

 

 

 

 

5

 

Võ CT - Sơn

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Võ CT - Sơn

 

 

PCTN - Ánh

3

 

 

Võ CT - Sơn

 

 

PCTN - Ánh

4

 

 

Võ CT - Sơn

 

 

Toán (TC) - Đính

5

 

 

Võ CT - Sơn

 

 

Toán (TC) - Đính

5

1

 

 

 

 

 

 

2

Toán (TC) - Nghĩa

 

PCTN - Trãi

Võ CT - Sơn

Toán (TC) - Chu

 

3

Toán (TC) - Nghĩa

 

PCTN - Trãi

Võ CT - Sơn

Toán (TC) - Chu

 

4

PCTN - Trãi

 

Toán (TC) - Chu

Võ CT - Sơn

PCTN - Ánh

 

5

PCTN - Trãi

 

Toán (TC) - Chu

Võ CT - Sơn

PCTN - Ánh

 

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Võ CT - Sơn

 

3

 

 

 

 

Võ CT - Sơn

 

4

 

 

 

 

Võ CT - Sơn

 

5

 

 

 

 

Võ CT - Sơn

 

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Võ CT - Sơn

3

 

 

 

 

 

Võ CT - Sơn

4

 

 

 

 

 

Võ CT - Sơn

5

 

 

 

 

 

Võ CT - Sơn

 
 
2. Thời khoá biểu theo giáo viên:
 
THỨ
TIẾT

Nghĩa

Phương(T)

Đính

Chu

Thủy(T)

2

1

 

 

 

 

 

2

 

Toán (TC) - 12A2

 

 

Toán (TC) - 11A2

3

 

Toán (TC) - 12A2

 

 

Toán (TC) - 11A2

4

 

 

 

 

Toán (TC) - 12A4

5

 

 

 

 

Toán (TC) - 12A4

3

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Toán (TC) - 11A6

 

 

3

 

 

Toán (TC) - 11A6

 

 

4

 

 

Toán (TC) - 11A1

 

 

5

 

 

Toán (TC) - 11A1

 

 

4

1

 

 

 

 

 

2

 

Toán (TC) - 11A4

 

 

 

3

 

Toán (TC) - 11A4

 

 

 

4

 

Toán (TC) - 11A5

Toán (TC) - 12A6

 

 

5

 

Toán (TC) - 11A5

Toán (TC) - 12A6

 

 

5

1

 

 

 

 

 

2

Toán (TC) - 12A1

 

 

Toán (TC) - 12A5

 

3

Toán (TC) - 12A1

 

 

Toán (TC) - 12A5

 

4

 

 

 

Toán (TC) - 12A3

 

5

 

 

 

Toán (TC) - 12A3

 

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Toán (TC) - 11A3

5

 

 

 

 

Toán (TC) - 11A3

7

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 
 
THỨ
TIẾT

Trãi

Ánh

Sơn

Việt(TD)

Chung

2

1

 

 

 

 

 

2

PCTN - 12A4

PCTN - 10A2

Võ CT - 12A1

Võ CT - 11A1

Võ CT - 10A1

3

PCTN - 12A4

PCTN - 10A2

Võ CT - 12A1

Võ CT - 11A1

Võ CT - 10A1

4

PCTN - 11A2

PCTN - 12A2

Võ CT - 12A1

Võ CT - 11A1

Võ CT - 10A1

5

PCTN - 11A2

PCTN - 12A2

Võ CT - 12A1

Võ CT - 11A1

Võ CT - 10A1

3

1

 

 

 

 

 

2

PCTN - 11A1

PCTN - 10A1

Võ CT - 12A2

Võ CT - 11A2

Võ CT - 10A2

3

PCTN - 11A1

PCTN - 10A1

Võ CT - 12A2

Võ CT - 11A2

Võ CT - 10A2

4

PCTN - 11A6

PCTN - 10A3

Võ CT - 12A2

Võ CT - 11A2

Võ CT - 10A2

5

PCTN - 11A6

PCTN - 10A3

Võ CT - 12A2

Võ CT - 11A2

Võ CT - 10A2

4

1

 

 

 

 

 

2

PCTN - 11A5

PCTN - 12A6

Võ CT - 12A3

Võ CT - 11A3

Võ CT - 10A3

3

PCTN - 11A5

PCTN - 12A6

Võ CT - 12A3

Võ CT - 11A3

Võ CT - 10A3

4

PCTN - 11A4

PCTN - 10A4

Võ CT - 12A3

Võ CT - 11A3

Võ CT - 10A3

5

PCTN - 11A4

PCTN - 10A4

Võ CT - 12A3

Võ CT - 11A3

Võ CT - 10A3

5

1

 

 

 

 

 

2

PCTN - 12A3

PCTN - 10A6

Võ CT - 12A4

Võ CT - 11A4

Võ CT - 10A4

3

PCTN - 12A3

PCTN - 10A6

Võ CT - 12A4

Võ CT - 11A4

Võ CT - 10A4

4

PCTN - 12A1

PCTN - 12A5

Võ CT - 12A4

Võ CT - 11A4

Võ CT - 10A4

5

PCTN - 12A1

PCTN - 12A5

Võ CT - 12A4

Võ CT - 11A4

Võ CT - 10A4

6

1

 

 

 

 

 

2

PCTN - 11A3

 

Võ CT - 12A5

Võ CT - 11A5

Võ CT - 10A5

3

PCTN - 11A3

 

Võ CT - 12A5

Võ CT - 11A5

Võ CT - 10A5

4

 

 

Võ CT - 12A5

Võ CT - 11A5

Võ CT - 10A5

5

 

 

Võ CT - 12A5

Võ CT - 11A5

Võ CT - 10A5

7

1

 

 

 

 

 

2

 

PCTN - 10A5

Võ CT - 12A6

Võ CT - 11A6

Võ CT - 10A6

3

 

PCTN - 10A5

Võ CT - 12A6

Võ CT - 11A6

Võ CT - 10A6

4

 

 

Võ CT - 12A6

Võ CT - 11A6

Võ CT - 10A6

5

 

 

Võ CT - 12A6

Võ CT - 11A6

Võ CT - 10A6

 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Quốc Việt

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai