07:08 +07 Thứ tư, 20/01/2021

Trang nhất » TIN TỨC » KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Kế hoạch thực hiện phòng, chống Covid-19

Thứ năm - 19/03/2020 09:06

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

    

Số ……./QĐ-VG                                                     Hoài Ân, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

----------------------

         

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

 

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra; Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây trên địa bàn tỉnh Bình Định; Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học; Công văn số 596/UBND-VX ngày 05/02/2020 của UBND tỉnhvề việc thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Coronavà dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 và Kế hoạch số 177/KH-SGDĐT ngày 07/02/2020 của  Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Coronavà dịch bệnh mùa đông xuân  năm 2020;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn, y tế học đường nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, gồm các ông (bà) có tên sau:

 1. Ông Nguyễn Quốc Việt, Hiệu trưởng: Trưởng ban.
 2. Bà Bùi Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng Ban.
 3. Ông Trần Quý Cử, Chủ tịch Công đoàn: Ủy viên.
 4. Ông Đặng Hồng Việt, bí thư Đoàn Thanh niên: Ủy viên.
 5. Bà Trần Thị Thanh Hương, Tổ Phó tổ Văn phòng: Ủy viên.
 6. Bà Huỳnh Thị Như Thủy, cán bộ y tế học đường: Ủy viên.
 7. Bà Huỳnh Thị Như Sương, Kế toán: Ủy viên.

 

Điều 2.Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên và các bộ phận liên quan do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3.Các ông (bà) trưởng các tổ, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 • Như Điều 3;
 • Sở GD&ĐT (báo cáo);
 • Trung tâm Y tế (phối hợp);
 • Website trường;
 • Lưu VT.                                                                  Nguyễn Quốc Việt

 

-----------------------------------------------------------------------

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁM

 TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số ……./KH-VG                                                    

Hoài Ân, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới

của virútCoronavà dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020

 

 

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra; Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây trên địa bàn tỉnh Bình Định; Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học; Công văn số 596/UBND-VX ngày 05/02/2020 của UBND tỉnhvề việc thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Coronavà dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 và Kế hoạch số 177/KH-SGDĐT ngày 07/02/2020 của  Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Coronavà dịch bệnh mùa đông xuân  năm 2020;

 

Trường THPT Võ Giữ ban hành Kế hoạch Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chămsóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Theo dõi, quản lýtốt sức khỏe học sinh, giáo viên,cán bộ, nhân viên nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

2. Phối hợp với ngành Y tế xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viênvà cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Coronavà dịch bệnh mùa đông xuân.

3. Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

-100% học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Coronavà dịch bệnh mùa đông xuân.

-  100% học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe. phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

-  Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

IV. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1.  Phạm vi áp dụng

- Triển khai tới tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh toàn trường.

- Thời gian áp dụng từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020.

2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh toàn trường.

V. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủngmới của vi rút Coronavà dịch bệnh mùa đông xuân trong các cơ sở giáo dục.

a) Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây trên địa bàn tỉnh Bình  Định;  Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học; Kế hoạch số 177/KH-SGDĐT ngày 07/02/2020 của Sở GD&ĐT về hành động của ngành Giáo dục trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020; Công văn số 596/UBND-VX ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020; và Kế hoạch của Ngành để cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, trẻ em, học sinh, học viên nắm vững tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Coronavà dịch bệnh mùa đông xuân.

b) Đa dạng hóa hình thức truyền thông thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông ở địa phương; phát hành các ấn phẩm, tài liệu truyền thông do Sở Y tế cung cấp, sử dụng có hiệu quả tờ rơi và áp phích hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong các cơ sở giáo dục (theo Công văn số 164/SGDĐT-GDTrH ngày 05/02/2020 của Sở GD&ĐT); tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, các chiến dịch, sự kiện truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Coronavà dịch bệnh mùa đông xuân trong nhà trường.

- Tiếp tục duy trì và thực hiện Công văn số 137/SGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2020 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân trong các cơ sở giáo dục.

c)  Hướng dẫn học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếpvới người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn miệng đế phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

d) Phát huy mô hình thúc đẩyquyền tham gia của trẻ em nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ em, họcsinh trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh trong các nhà trường.

đ) Biểudương, khen thưởng kịp thời các tập thể, tổ chức và cá nhân triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Tổ chức,chỉ đạo điều hành

a) Củng cố, duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo y tế trường học (YTTH) các cấp, Ban chăm sóc sức khỏe học sinh để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng chống dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại địa phương và trong nhà trường.

b) Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban (theo Quyết định số …./QĐ-VG ngày 10/02/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra).

c) Củng cố và kiện toàn hệ thống y tế trường học về các tiêu chuẩn, quy định về nhân lực, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế của trường, phù hợpvới điều kiện thực tiễn theo khu vực và địa phương, quy mô của trường, lớp nhưng đảm bảo được việc ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh.

d) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trường học, tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe đối với trẻ em, học sinh.

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động y tế trường học, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường các hoạt động chữ thập đỏ trong trường học đảm bảo thích ứng với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

e) Hướng dẫn lập kế hoạch và tổ chức quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe, bệnh tật, của cán bộ quản lý giáo dục, nhàgiáo, nhân viên, trẻ em, học sinh.

g) Theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động y tế trường học và phòng chống dịch, bệnh tại các cơ sở giáo dục.

h) Xây dựng phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Coronavà dịch bệnh mùa đông xuân có thể xảy ra trong các cơ sở giáo dục.

 

Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học.

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ,nhà giáovà học sinh trong nhà trường. Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học tại địa phương;

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Ytế địa phương và các ban ngành có liên quan theo dõi tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Coronagây ra tại Trung Quốc;

- Phối hợp với Y tế địa phương và cơ quan chức năng tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra;

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác y tế trong trường học về kỹ thuật giám sát, phòng chống và các phối hợp xử lý ổ dịch;

- Xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trong trường học. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinhkhông chủ quan, không hoang mang lo lắng;

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương và các ban ngành có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống khi có dịch xảy ra;

- Báo cáo kịp thời tình hình dịchbệnh và tổ chức thực hiện về UBND huyện và về Sở GD&ĐTđể xử trí.

Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học.

- Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh, trong toàn ngành Giáo dục họp hàng tuần và đột xuất, phối hợp tích cực với ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh;

- Tăng cường giám sát các trường hợpviêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra;

- Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện phápcách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợptiếp xúc;

- Phối hợptích cực với ngành Y tế xử lý triệt để các ổ dịch;

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh không hoang mang lo lắng; phối hợpvới ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

- Thực hiện báo cáo theo quy định.

Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong trường học.

-  Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh trong toàn ngành Giáo dụctỉnhhọphàng ngày hoặc đột xuất để phối hợptích cực với ngành Y tế để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học trên địa bàn;

-  Phối hợp với ngành Y tế khoanh vùng ổ dịch và cho học sinh nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên,nhà giáo và học sinh trong cơ sở giáo dục có ổ dịch;

-  Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên và tham mưu cho UBND huyện, Sở GD&ĐTcác biện pháp phòng chống dịch để nhận được sự chỉ đạo kịp thời;

-  Phối hợpvới ngành Y tế giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra trong trường học.

-  Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;

-  Phối hợp với ngành Y tế tổ chức thường trực, phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục;

-  Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợpcó nguy cơxảy ra, thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh không hoang mang lo lắng; phối hợpvới ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

-  Phối hợp với ngành Y tế và các Sở, ngành có liên quan về điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng trong trường học;

-  Tổ chức các đoàn kiểmtra tại các cơ sở giáo dục;

-  Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh và tổ chức

thực hiện về UBND tỉnh, Bộ GD&ĐTđể có phương án xử lý.

3. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học.

a) Phối hợp với ngành Y tế hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế nhà trường; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cung cấp đủ nước uống, nước sạchcho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

b) Phối hợp với các tổ chức liên quan tăng cường tuyên truyền, triển khai các nội dung hoạt động về chăm sóc sức khỏe  ban đầu, phòng, chốngdịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; Tô chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường truyền thông, huy động sự hỗ trợ, tài trợ từ các tố chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước về công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học.

4. Công tác kiểm tra.

Thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học.

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn:

-  Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị; triển khai kịp thời, đầy đủ các hướng dẫn của ngành, của các sở ngành liên quan, chính quyền địa phương và cấp trên về công tác phòng,chống dịch.

- Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh tạm dừng tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm, học tập kinh nghiệm ngoài nhà trường, không tổ chức cho các em học sinh tham gia các hoạt động tập thể ngoài trường học đến khi có thông tin chính thức đã kiểm soát được dịch bệnh  do vi rút Corona gây ra.

-  Hướng dẫn các tổ chuyên môn thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn trong thời gian tổ chức triển khai phòng, chống dịch bệnh; căn cứ Kế hoạch, Chỉ thị, nhiệm vụ năm học để hướng dẫn các giáo viên tổ chức ôn tập, học bù sau nghỉ phòng, chống dịch; xây dựng kế hoạch học bù theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT sau thời gian nghỉ phòng,chống dịch;

-  Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, các trạm y tế xã trên địa bàn

trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của

Ban Chỉ đạo cấp trên;

-  Cập nhật, phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch trong toàn Ngành; Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp học sinh mắc bệnh trong cơ sở giáo dục cho ngành Y tế để phối hợp xử lý;

- Tổng hợp, báo cáo công tác triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh trong toàn ngành, báo cáo Ban Chỉ đạo huyện và Sở GD&ĐT.

2. Văn phòng nhà trường, Y tế học đường, Đoàn Thanh niên thường xuyên

- Phổ biến các thông điệp truyền  thông và khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh đối với các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh;

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh và cung cấp thông tin, hướng dẫn cách phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

- Lập kế hoạch trang bị các hệ thống thiết bị vệ sinh, mua hóa chất sát khuẩn, trang vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Bộ phận Tài vụ nhà trường

-Đảm bảo kinh phí kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong toàn trường từng tình huống dịch bệnh cụ thể;

-Hướng dẫn các bộ phận liên quan thực hiện việc đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Các bộ phận khác:

 - GVCN và GVBM hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh;  Thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện tốt việc vệ sinh phòng, lớp học và cá nhân đúng cách. Theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh trong quá trình giảng dạy tại lớp.

Các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về triển khai thực hiện Kế hoạch phòng,chống dịch, thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến dịch bệnh phản ánh, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời về Ban Chỉ đạo của của trường biết để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các Tổ, đoàn thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ nội dung Kế hoạch về phòng, chống dịch bệnhviêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona và dịch  bệnh  mùa  đông xuân năm 2020 nghiêm túc tổ chức, triển khai và thực hiện; báo cáo khẩn cấp khi xuất hiện dịch bệnh xảy ra tại đơn vị để phối hợp xử lý.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cá nhân và bộ phận liên quan báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng biết để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (báo cáo)

- Ban Chỉ đạo (thực hiện)

- Niêm yết,

- Lưu VT.                                                                         Nguyễn Quốc Việt

Tác giả bài viết: Nguyễn Quốc Việt

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai