21:29 ICT Thứ năm, 13/06/2024

Trang nhất » TIN TỨC » KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2023

Thứ tư - 08/03/2023 08:49

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

Số 32/KH-VG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoài Ân, ngày 8 tháng 3 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 454/KH-SGDĐT ngày 07/3/2023 của Sở GDĐT Bình Định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 về việc thực hiện Kế hoạch số 28-KH/UBND-BDVTU ngày 20/02/2023 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023; Trường THPT Võ Giữ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận gồm một số nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận năm 2023 theo Kế hoạch số 454/KH-SGDĐT ngày 07/3/2023 của Sở GDĐT Bình Định về việc thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023.

2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới của đơn vị; tăng cường quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành kế hoạch hoạt động của đơn vị năm 2023.

3. Đảm bảo việc thực hiện công tác dân vận chính quyền trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

4. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả công dân vận chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ viên chức, người lao động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị, Quyết định số 407-QĐ/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Chính phủ, Quyết định số 3826/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời đánh giá, xếp loại công tác dân vận của chính quyền xã, phường, thị trấn; viên chức, người lao động phải nêu gương trong thực hiện công tác dân vận, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, hoàn thành các mục tiêu của cơ quan, đơn vị.

2. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ, đoàn thể trong nhà trường; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát, đánh giá, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính không cần thiết; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị; không trễ hẹn, thời hạn trong giải quyết hồ sơ đột xuất, định kỳ. Triển khai thực hiện đạt hiệu quả yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, trao đổi, giải quyết công việc; xây dựng và sử dụng có hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo quy định.

3. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ viên chức, người lao động; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

4. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, phản ánh, tố cáo theo quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, những bức xúc dư luận quan tâm, góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực công tác gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận khéo.

6. Tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ, đoàn thể trong nhà trường

a) Phổ biến nội dung Kế hoạch này trong tổ, đoàn thể,  thường xuyên theo dõi, đôn đốc viên chức, người lao động thực hiện đảm bảo đầy đủ, hiệu quả theo Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b) Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền của viên chức, người lao động thuộc tổ, đoàn thể do mình phụ trách, quản lý.

c) Báo cáo tình hình thực hiện, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị công tác dân vận theo quy định.

2. Văn phòng nhà trường

Căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch này và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định, tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền đối với các tổ, đoàn thể. Tổng hợp và báo cáo Sở theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2023 của trường THPT Võ Giữ./.

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (báo cáo);

- Ban Dân vận Huyện ủy (báo cáo);

- Phó Hiệu trưởng;

- Các tổ, đoàn thể;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh đất giàu truyền thống...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai