04:22 ICT Thứ sáu, 29/09/2023

Trang nhất » TIN TỨC » KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

Thứ tư - 22/02/2023 11:10

SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/KH-VG

Hoài Ân, ngày 20 tháng 02 năm 2023


KẾ HOẠCH

Chuyển đổi số năm 2023

 

Căn cứ Kế hoạch số 326/KH-SGDĐT ngày 17/02/2023 của Sở GDĐT Bình Định về việc thực hiện chuyển đổi số năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022-2023 của trường THPT Võ Giữ;

 

Trường THPT Võ Giữ ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

Tiếp tục triển khai đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” và các mục tiêu được giao tại Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số năm 2022 của tỉnh Bình Định. Kế hoạch số 326/KH-SGDĐT ngày 17/02/2023 của Sở GDĐT Bình Định về việc thực hiện chuyển đổi số năm 2023;

 1. Yêu cầu

Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục tỉnh phải được thiết kế đồng bộ, bao quát, có hệ thống trong tổng thể Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Giáo dục; được triển khai từng bước có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực, gắn với công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

II. MỤC TIÊU

 1. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hằng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học.
 • Về tiếp cận giáo dục trực tuyến: 90% học sinh, học viên và mỗi nhà giáo có đủ điều kiện (về phương tiện, đường truyền, phần mềm) tham gia có hiệu quả các hoạt động dạy và học trực tuyến.
 • Về môi trường giáo dục trực tuyến
 • Triển khai thống nhất một số nền tảng dạy và học trực tuyến là sản phẩm trong nước, được trên 60% học sinh sử dụng;
 • Từng bước hình thành kho học liệu trực tuyến của tỉnh (có thể kết nối đến kho học liệu trực tuyến quốc gia) đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập cho trên 50% nội dung chương trình giáo dục phổ thông.
 • Về quy mô hoạt động giáo dục trực tuyến

Tỷ trọng nội dung chương trình giáo dục phổ thông được triển khai dưới hình thức trực tuyến đạt trung bình 30%.

 1. Đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành dựa trên công nghệ và dữ liệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường.
 • Về quản trị nhà trường: 100% cơ sở giáo dục áp dụng hệ thống quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu và công nghệ số, trong đó có 100% thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được quản lý bằng hồ sơ số với định danh thống nhất toàn quốc.
 • Về quản lý giáo dục: Triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý toàn ngành Giáo dục đã được Bộ GDĐT thiết lập và cập nhật, khai thác hiệu quả, trong đó:
 • Cơ sở dữ liệu toàn ngành được hoàn thiện, kết nối thông suốt với tất cả các cơ sở giáo dục đảm bảo cung cấp thông tin quản lý đầy đủ, tin cậy và kịp thời; được kết nối và chia sẻ hiệu quả với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh (theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 18/4/2022);
 • 60% hồ sơ công việc tại nhà trường được giao dịch và giải quyết trên môi trường số (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).
 • Về dịch vụ hỗ trợ người học, người dân
 • 98% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình (hoặc mức độ toàn trình một phần nếu không phát sinh những nội dung không thể thực hiện được);
 • Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình và toàn trình một phần trên tổng số hồ sơ đạt 100%;
 • Tỷ lệ người học, phụ huynh hài lòng về chất lượng dịch vụ trực tuyến của nhà trường đạt trung bình từ 85%;
 • Tỷ lệ tổ chức, cá nhân hài lòng về chất lượng dịch vụ công trực tuyến của nhà trường đạt trung bình từ 85%.
 •  
 • III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
 1. Nhóm các nhiệm vụ, giải pháp tạo nền tảng chuyển đổi sốa) Về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức
 • Tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến rộng rãi và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và tỉnh liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, hướng đến xây dựng thành phố thông minh, như: Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nội dung liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số; các chương trình, nhiệm vụ trong Đề án “Xây dựng thành phố thông minh”.
 • Phó Hiệu trưởng, Trưởng các tổ, đoàn thể trực tiếp tham mưu thực hiện chuyển đổi số theo lĩnh vực quản lý, gắn với chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong ngành; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức, học sinh và học viên về các chủ trương, chính sách liên quan đến chuyển đổi số.
 • Khuyến khích việc tăng cường tương tác giữa công chức, viên chức thuộc  trường với người dân, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực GDĐT sử dụng công nghệ số (thiết bị di động, các mạng xã hội, các kênh thông tin phi truyền thống khác).

b) Về cơ chế, chính sách

Từng bước đổi mới mô hình, quy trình hoạt động kết hợp với áp dụng công nghệ số, dữ liệu số trong chỉ đạo, điều hành; triển khai các ứng dụng, tiện ích thiết thực phục vụ mọi hoạt động của người học, người dân để phổ cập rộng rãi trong xã hội; cung cấp dịch vụ hành chính công, sử dụng dữ liệu số thay thế

một số thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải nộp bản giấy.

c) Về phát triển hạ tầng số

 • Duy trì hệ thống học bạ điện tử của học sinh theo quy chuẩn của Bộ GDĐT để đảm bảo mỗi học sinh có mã (ID) duy nhất và có hồ sơ, học bạ điện tử.
 • Triển khai áp dụng nền tảng tuyển sinh đầu cấp trực tuyến dùng chung toàn tỉnh (Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến đầu cấp).

d) Về phát triển dữ liệu số

 • Số hóa, xây dựng CSDL tài liệu, giáo trình điện tử. Xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.
 • Phổ cập sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến.
 • Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp (giáo dục STEM/STEAM/STEAME), đào tạo kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT), bảo đảm an toàn thông tin tại đơn vị. Thực hiện đào tạo, tập huấn hướng nghiệp để học sinh có các kỹ năng sẵn sàng cho môi trường số.
 • Triển khai thanh toán học phí, lệ phí điện tử không dùng tiền mặt cho tất cả các lớp trong trường học.

e) Về phát triển nền tảng số

 • Rà soát và có kế hoạch mua sắm bổ sung, duy trì, nâng cấp trang thiết bị đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, dạy môn Tin học, dạy học trực tuyến và làm việc trực tuyến; đảm bảo kết nối cáp quang internet tới đơn vị.
 • Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị CNTT đáp ứng yêu cầu cho hoạt động chuyên môn, ổn định, chính xác, an toàn, bảo mật các hệ thống thông tin và các ứng dụng phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số của ngành Giáo dục. Có biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT. Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin.
 • Triển khai thực hiện hệ thống chữ ký số cá nhân, chữ ký điện tử tại đơn vị; từng bước tích hợp chữ ký số vào các ứng dụng CNTT trong nhà trường.
 • Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội ủng hộ, tài trợ thiết bị dạy - học trực tuyến cho học sinh và giáo viên khó khăn; đề nghị các nhà mạng trên địa bàn có chính sách hỗ trợ, ưu đãi đặc biệt về dịch vụ Internet (đặc biệt là giảm giá cước 3G, 4G, 5G) cho học sinh, giáo viên và nhà trường sử dụng dạy học trực tuyến.

f) Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các hệ thống số hóa, đảm bảo an toàn trong các hoạt động dạy, học và làm việc trên môi trường số. Ưu tiên sử dụng các mô hình dịch vụ trên nền tảng đám mây;

 1. Hình thành, phát triển hệ thống phòng học tương tác thông minh, phòng thí nghiệm, thực hành (Lab) hiện đại, phòng Lab mô phỏng, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), công nghệ học máy, công nghệ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực nghiên cứu, thực hành.
 2. Về phát triển nhân lực số
 • Kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của nhà trường.
 • Tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có chuyên môn về CNTT, an toàn thông tin. Có giải pháp về bảo đảm số lượng và nâng cao về chất lượng cho công chức, viên chức chuyên trách về CNTT, an toàn thông tin đáp ứng việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin tại trường học.
 • Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành thông qua các chương trình bồi dưỡng.

i) Về bảo đảm an toàn, an ninh mạng

 • Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ về an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin đang vận hành.
 • Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học về công nghệ số có tiềm năng áp dụng trong hoạt động của ngành Giáo dục với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học, viện nghiên cứu.
 1. Nhóm các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính quyền số, Kinh tế số
 • Tiếp tục thực hiện xây dựng CSDL ngành Giáo dục có API đồng bộ và chia sẻ dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung tỉnh, Bộ GDĐT và các ứng dụng khác; đảm bảo đến 2025 hoàn thành hệ thống CSDL ngành và các phần mềm chuyên ngành được chia sẻ dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, Bộ GDĐT.
 • Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số. Số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử đơn vị theo quy định.
 1. Nhóm các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Xã hội số
 • Xây dựng kênh theo dõi phản hồi, đánh giá của người dân trong quá trình trải nghiệm chuyển đổi số của nhà trường nhằm lên kế hoạch thực hiện tối ưu hóa.
 • Tiếp tục rà soát, kiến nghị các cấp quản lý điều chỉnh các quy định các thủ tục để hoàn thiện quy định chuyên ngành GDĐT, cụ thể như: Quy định chương trình học trực tuyến, thời lượng học, kiểm tra đánh giá trực tuyến, kiểm định chất lượng học trực tuyến; quy định điều kiện tổ chức lớp học, trường học trên môi trường mạng (kể cả ngắn hạn và dài hạn); quy định về việc quản lý, sử dụng học bạ điện tử, sổ theo dõi và đánh giá học sinh…

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

 1. Nguồn kinh phí thực hiện bao gồm: Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 1. Chủ động lồng ghép với các đề án, chương trình, dự án của đơn vị, cân đối sắp xếp trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng nhà trường

                 Văn phòng là đơn vị đầu mối tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác chuyển đổi số; có nhiệm vụ tham mưu, thực hiện các công việc sau:

 • Thiết kế và chạy lại mới hệ thống mạng internet và mạng nội bộ để đảm bảo an toàn thông tin.
 • Xây dựng 1 Phòng họp trực tuyến.
 • Tiếp tục đôn đốc hoàn thiện việc thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên cơ sở dữ liệu ngành đồng bộ dữ liệu dân cư quốc gia đạt tỷ lệ 100%.
 • Thực hiện đồng bộ hệ thống vnEdu lên CSDL ngành.
 • Tập huấn về chuyển đổi số cho các tổ, đoàn thể: hướng dẫn quản trị văn phòng điện tử iDesk; hướng dẫn quản trị tạo tài khoản cho viên chức của đơn vị mình; hướng dẫn lưu trữ văn thư; hướng dẫn, quán triệt cách nhập, báo cáo thống kê số liệu trên cơ sở dữ liệu ngành.
 • Nghiên cứu, bổ sung các tiêu chí đánh giá về công tác triển khai chuyển đổi số trong quy định đánh giá, xếp loại hàng năm theo Hướng dẫn của Sở.
 • Tham mưu kiện toàn tổ chức và bổ sung chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi số cho nhà trường. Trong đó, có bộ phận và nhân sự được giao nhiệm vụ phụ trách công tác chuyển đổi số.
 • Chịu trách nhiệm đầu mối, đôn đốc triển khai Kế hoạch và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số của nhà trường.
 • 2. Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

Phối hợp với Văn phòng triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số của nhà trường trong Kế hoạch này, trong đó tập trung vào việc thực hiện áp dụng phần mềm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, ứng dụng CNTT trong tổ chức thi, lưu trữ kết quả các kỳ thi, triển khai dạy và học trực tuyến, tuyển sinh trực tuyến đầu cấp.

 • Triển khai dạy và học trực tuyến; ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học.
 • 100% các tổ chuyên môn triển khai công tác dạy và học trực tuyến, trong đó chương trình đào tạo cho phép học sinh học trực tuyến tối thiểu 30% nội dung chương trình.
 • Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp (giáo dục STEM/ STEAM/STEAME), đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin tại cấp học. Thực hiện tập huấn hướng nghiệp để học sinh có các kỹ năng sẵn sàng cho môi trường số.
 • Xây dựng kho học liệu số. Xây dựng và phát triển nền tảng đào tạo trực tuyến cung cấp một hệ sinh thái học tập bao gồm: quản lý học tập, quản lý kho tài nguyên học lệu số, …cho giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục.

3. Các Tổ chuyên môn

 • Có giải pháp về bảo đảm số lượng và nâng cao về chất lượng cho viên chức về CNTT tại các đơn vị.
 • Ttăng cường bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT và an toàn thông tin cho viên chức và người lao động của Tổ thông qua các chương trình bồi dưỡng.
 • Tham gia các lớp bồi dưỡng cho giáo viên về mô hình Giáo dục STEAM, tiếng Anh, …
 • Các giáo viên được cử tập huấn về công tác chuyển đổi số trong giáo dục có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng nhà trường có kế hoạch tổ chức tập huấn, hỗ trợ giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.
 • 4. Kế toán

Tham mưu lãnh đạo  nhà trường sử dụng hợp lý kinh phí sự nghiệp để các bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ triển khai các nội dung theo Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch Chuyển đổi số của trường THPT Võ Giữ năm 2023. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ phận, cá nhân có trách nhiệm phối hợp, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ phận, cá nhân kịp thời báo cáo Hiệu trưởng (qua Văn phòng) để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

 • Sở GDĐT (báo cáo);
 • Phó Hiệu trưởng;
 • Các Tổ, đoàn thể;
 • Niêm yết;
 • Lưu: VT, VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Quốc Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh đất giàu truyền thống...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai