06:42 +07 Thứ tư, 20/01/2021

Trang nhất » TIN TỨC » PHÂN CÔNG TRONG BGH

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Phân công nhiệm vụ trong BGH từ năm học 2019-2020

Thứ ba - 06/05/2014 09:13

SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

Số:      /QĐ-VG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Ân Mỹ, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Giám hiệu  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

 

Căn cứ Điều 20, 21 Điều lệ trường trung học đư­ợc Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học;

Căn cứ phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác của các thành viên Ban Giám hiệu nhà trường;

                                                      QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý trường THPT Võ Giữ cho các thành viên Ban Giám hiệu và ban hành nguyên tắc làm việc trong BGH(có văn bản kèm theo).

Điều 2.

Các tổ chuyên môn; các giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chấp hành sự quản lý điều hành của các thành viên trong Ban Giám hiệu theo các lĩnh vực được phân công trên.

Điều 3.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ trưởng các tổ chuyên môn, văn phòng, các cá nhân có tên tại điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

-Phó Hiệu trưởng;

- Lưu: VT.

                                                                                    Nguyễn Quốc Việt

SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Ân Mỹ, ngày 03 tháng 10 năm 2019

QUY ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc của Ban giám hiệu

(Ban hành kèm theo Quyết định số …. ngày  03/10/2019 của Hiệu trưởng Trường THPT Võ Giữ)

 

A- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM HIỆU

I. Nguyễn Quốc Việt: Hiệu trưởng - Phụ trách các lĩnh vực:

1.1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị trong cơ quan.

- Phát ngôn của trường; Tiếp dân, tiếp khách;

1.2. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ:

+Quản lý cán bộ viên chức:

- Tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, nhân viên;

- Phân công nhiệm vụ, đánh giá cán bộ, viên chức;

- Đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý;

- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ hành chính, các ban chức năng nhà trường theo Điều lệ trường phổ thông;

+ Quản lý học sinh:

- Quản lý toàn diện học sinh;

- Chuyển trường đến, chuyển trường đi;

1.3.  Phụ trách công tác tài chính – Kế hoạch, Cơ sở vật chất:

- Chủ tài khoản thứ nhất: Thu chi ngân sách và ngoài ngân sách;

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và phát triển nhà trường.

- Tài sản, trang thiết bị dạy học;

- Thư viện.

1.4.  Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật. Xây dựng các nội quy, quy chế cơ quan; Phụ trách công tác kiểm tra nội bộ.

1.5.  Phụ trách công tác Y tế học đường.

1.6.  Theo dõi hoạt động các tổ: Tổ chuyên môn Tổ Toán – Tin – GDQP, Tổ Hóa- Sinh – Địa và Tổ Văn phòng.

1.7.  Phụ trách các loại Hồ sơ: Hồ sơ trường (theo quy định); Hồ sơ CB-GV-CNV.

1.8. Phụ trách công tác phong trào:

- Công tác thi đua khối văn hóa xã hội theo Quyết định của UBND huyện;

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, …

1.9. Phụ trách các ban: Lao động, Văn nghệ, TDTT.

1.10. - Phụ trách công tác phối hợp đảm bảo ANTT, ATGT, VSATTP, phòng chống dịch bệnh.

1.11. Phụ trách công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện.

1.12. Phụ trách các cuộc vận động:

- Xây dựng trường học văn hóa; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực;

1.13. Kiểm tra và ký học bạ học sinh.

II- Bùi Thị Lan Anh: Phó hiệu trưởng – Phụ trách các lĩnh vực:

2.1. Phụ trách Chuyên môn:

- Thực hiện chương trình giáo dục;

- Học sinh giỏi, Giáo viên dạy giỏi;

- Dạy thêm, học thêm;

- Các hoạt động chuyên môn khác;

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục:

+ Công tác kiểm tra học kỳ, đánh giá học sinh;

+ Công tác đánh giá cơ sở giáo dục.

       - Thực hiện các báo cáo về chuyên môn; báo cáo sơ kết, tổng kết năm học cho phòng GDTrH Sở GD&ĐT Bình Định.

2.2. Phụ trách công tác phổ cập giáo dục trung học.

2.3. Phụ trách công tác Xây dựng trường chuẩn quốc gia.

2.4. Phụ trách Ban tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh.

2.5.  Chủ tài khoản thứ hai:

Thu chi ngân sách và ngoài ngân sách khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

2.6.  Phụ trách các loại Hồ sơ: Hồ sơ trường (có danh sách cụ thể kèm theo); Hồ sơ học sinh;

2.7. Phụ trách giám sát tình hình chấp hành nội quy, quy chế của giáo viên, nhân viên  và học sinh.

2.8. Phụ trách Ban tư vấn: SKSS vị thành niên.

2.9. Theo dõi hoạt động tổ Lý- Thể dục- Tiếng Anh và Tổ Văn – Sử - GDCD. Cùng với Hiệu trưởng phụ trách trang thông tin điện tử (Website) nhà trường. Sinh hoạt tại Tổ Lý- Thể dục- Tiếng Anh.

2.10. Phụ trách cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

         Trưởng ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”. “Mỗi Thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

2.11. Thực hiện các Hoạt động và công việc phát sinh khác do Hiệu trưởng phân công.

2.12. Kiểm tra và ký sổ đầu bài, sổ điểm lớp.

2.13. Phụ trách phần mềm quản lý điểm vnEdu.

 

B- NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG BAN GIÁM HIỆU

I- Nguyên tắc chung

- Vị trí, chức năng từng thành viên Ban giám hiệu; hoạt động của Ban giám hiệu nhà trường tuân theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các qui định khác của Pháp luật qui định;

- Việc quản lý, điều hành trong Ban giám hiệu đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; chế độ trách nhiệm, cá nhân phụ trách; chế độ thủ trưởng trong đơn vị và tuân theo đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước;

- Nội dung công tác hàng tháng, hàng tuần được các thành viên BGH đề xuất bằng văn bản, thảo luận dân chủ thông qua kì họp giao ban thường kỳ hoặc hội ý đột xuất; giúp cho Hiệu trưởng ban hành kế hoạch phù hợp với các yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường;

- Tất cả các hoạt động của nhà trường phải được Hiệu trưởng ký duyệt trước khi triển khai thực hiện. Phó hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thực hiện các báo cáo về những lĩnh vực mà mình phụ trách và trình Hiệu trưởng duyệt trước khi triển khai, thực hiện.

II- Nguyên tắc làm việc, trách nhiệm của các thành viên BGH

1- Hiệu trưởng

- Là người đại diện theo Pháp luật của nhà trường, chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT Bình Định và địa phương về mọi hoạt động của nhà trường;

- Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo phân công trong BGH;

- Trực tiếp điều hành và giải quyết phần việc được giao cho phó hiệu trưởng khi các phó hiệu trưởng đi vắng hoặc để ách tắc trì trệ công việc thuộc nhiệm vụ đã được phân công ./.

2- Phó hiệu trưởng

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được giao theo phân công trong BGH;

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành phần việc khi được Hiệu trưởng ủy quyền;

- Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao hoặc ủy quyền.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả bài viết: Nguyễn Quốc Việt

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai