15:40 +07 Thứ hai, 23/05/2022

Trang nhất » TIN TỨC » CÔNG KHAI-PCTN

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021

Thứ tư - 12/08/2020 10:14

 

   SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Số: 04/QĐ – VG                                 Ân Mỹ, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng năm 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

 

            Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một  số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng;

Căn cứ kế hoạch số 2632/KH-SGDĐT ngày 29/12/2020 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021;

 Theo đề nghị của Hội đồng trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Nay thành lập Ban Phòng chống tham nhũng, năm 2021 gồm các ông (bà) có tên sau:

- Trưởng ban:           

Ông Nguyễn Quốc Việt, Hiệu trưởng.

- Phó ban:                 

Bà Bùi Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng.

- Ủy viên: 

1. Ông Trần Quý Cử, Chủ tịch Công đoàn.

2. Ông Đặng Hồng Việt, Bí thư Đoàn trường.

3. Ông Nguyễn Thành Sơn, Trưởng ban TTND.

4. Ông Phạm Văn Mạnh, Tổ trưởng tổ Văn-Sử -GDCD.

Điều 2:Ban chỉ đạo có trách nhiệm quán triệt tốt các nội dung chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng của cấp trên để xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai cho tất cả CB-GV-NV thực hiện và đồng thời theo dõi, giám sát, nhắc nhở đến từng đồng chí  thực hiện tốt nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng.

Điều 3: Lãnh đạo trường, Tổ Văn phòng, các bộ phận có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

        Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT (TTr Sở để báo cáo);

- Các tổ chức trong trường;

- Lưu VT;

                                                                                                        

 

                                                                                                   Nguyễn Quốc Việt

 

------------------------------------

   SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 03/KH – VG                               Ân Mỹ, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021

 

            Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một  số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng;

Căn cứ kế hoạch số 2632/KH-SGDĐT ngày 29/12/2020 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021;

Trường THPT Võ Giữ  xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 như sau:     

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh đối với công tác phòng, chống tham nhũng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong toàn ngành về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp; củng cố tốt hơn nữa lòng tin của phụ huynh, học sinh và nhân dân đối với các hoạt động giáo dục và đào tạo.

2. Yêu cầu

- Công tác phòng, chống tham nhũng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết hợp hiệu quả các giải pháp phòng ngừa với đấu tranh chống tham nhũng; chú trọng công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát nội bộ, giám sát nội bộ để phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng nếu có. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần giữ vững kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo.

II. Nội dung kế hoạch

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học và các cơ sở giáo dục khác thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: - Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; 2 Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. - Thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch số 2511/KHSGDĐT ngày 26/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. - Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch số 2272/KHSGDĐT ngày 20/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trong năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

- Đi đôi với tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng phải đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị.

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng

Các tổ chuyên môn, văn phòng triển khai thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phòng ngừa tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vào các nội dung sau:

- Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử văn hóa công sở, đạo đức nhà giáo, đạo đức công vụ.

- Tăng cường trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện giải trình của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định khác của pháp luật có liên quan; xây dựng và thực hiện cơ chế đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.

- Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách và các khoản thu; thực hiện tốt việc thu học phí qua ngân hàng; chấp hành nghiêm túc quy định về các khoản chi không dùng tiền mặt; thực hiện đúng các chế độ, tiêu chuẩn, định mức; thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện đầu tư, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ chuyên môn tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy trình, thủ tục quy định.

- Thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; tuyển dụng, sử dụng, phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; kiểm soát tốt việc xung đột lợi ích theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện các quy định, chính sách và pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động đơn vị. Giảm bớt họp hành sự vụ, tăng cường văn bản hướng dẫn; thường xuyên rà soát để loại bỏ, thay thế các thủ tục hành chính không phù hợp, trái quy định của Nhà nước.

 

2. Thực hiện giải pháp phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí:

            2.1. Tiến hành rà soát và công khai minh bạch đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí:  

            - Thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai minh bạch đối với cơ sở giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT:

            + Công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản.

            + Công khai, minh bạch trong quản lí dự án, đầu tư xây dựng.

            + Công khai, minh bạch về tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước, các định mức tiêu chuẩn, quy định của nhà trường.

            + Công khai, minh bạch CSVC nhà trường.

            + Công khai, minh bạch đội ngũ CB, giáo viên, nhân viên nhà trường.

            + Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại nhà trường.

            + Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và kê khai tài sản.

            + Công khai các quy định đảm bảo quyền và lợi ích học sinh.

            Để thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch các lĩnh vực công tác của nhà trường, các  tổ chức trong trường cần tiếp tục rà soát để thống nhất và công khai quy trình, thủ tục giải quyết; bảo đảm hợp lí, hạn chế tình trạng lợi dụng sơ hở để vụ lợi các nhân hoặc gây thất thoát, lãng phí, gồm:

            - Về phòng chống tham nhũng:

            + Xây dựng quy trình tuyển cán bộ, thực hiện công tác tuyển cán bộ công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuyển đúng người đáp ứng đủ tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp vào làm việc tại trường.

            + Thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy chế hiện hành.

            + Việc cho điểm, đánh giá  học sinh thường xuyên và định kỳ, thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

            + Về quản lí cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ: tập trung rà soát việc thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2006 của Bộ giáo dục & Đào tạo về quản lí và sử dụng cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

            + Công khai quy trình, thủ tục xét thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu cho cán bộ, viên chức, lao động.

            - Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí:      

            + Thực hiện quản lí, sử dụng  ngân sách theo quy định của luật ngân sách;

            + Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các khoản chi: hội nghị, tiếp khách, lễ kỷ niệm, đi công tác, sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, mua sách báo, tạp chí…

            + Xây dựng cơ cấu đội ngũ, phân công CBVC, người lao động theo quy định, đúng người, đúng việc.

            + Quản lí, sử dụng văn phòng làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc. Đặc biệt chú ý sử dụng, bảo quản máy tính, máy chiếu, thiết bị và đồ dung giảng dạy.

            + Quản lí và sử dụng đất đai của trường đúng mục đích, hiệu quả.

            2.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính:  

            + Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc,  kế hoạch thực hiện kỷ cương- kỷ luật hành chính, quy định cụ thể chức trách từng vị trí công tác; đặc biệt chú ý trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị.   

            + Cụ thể hóa quy tắc ứng xử nghề nghiệp của nhà giáo, đảm bảo phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của nhà trường.

            2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong phát hiện xử lí vi phạm pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

            Thực hiện tốt các buổi tiếp dân, kết hợp với hòm thư góp ý để phát hiện kịp thời những hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

            2.4. Phát huy vai trò của đoàn thể:

            + Phối hợp với Công đoàn:  Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng quy định của pháp luật. 

            + Vận động CB,VC, người lao động  thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

            + Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thông qua tuần sinh hoạt  chính trị đầu năm, các hoạt động ngoại khóa tiến hành lồng ghép với việc tuyên truyền, giáo dục sinh viên, ý thức tiết kiệm, giữ gìn bảo vệ tài sản công; ý thức trung thực và có thái độ ứng xử đúng đắn, tránh những biểu hiện gian dối trong học tập và thi cử.

 

3. Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy cho học sinh.

            Thực hiện nghiêm túc, đúng Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung pháp luật phòng chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường.

 

III. Tổ chức thực hiện:   

            1. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban phòng chống tham nhũng.

            2. Phát động toàn thể CB,VC,LĐ, học sinh đóng góp ý kiến về biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị.

            3. Gắn việc tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong toàn trường. Tập trung chỉ đạo nâng cao ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư.

            4. Gắn việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí với xét các danh hiệu thi đua cuối năm.

            5. Xử lí nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm hoặc lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ.

            6. Thực hiện tốt chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Sở Giáo dục& Đào tạo Bình Định.

             Trên đây là Kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống l;ãng phí của trường THPT Võ Giữ  năm 2021. Trong quá trình thực hiện, nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật những chỉ đạo của Sở GD&ĐT, UBND tỉnh Bình Định về công tác phòng chống tham nhũng để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng năm 2021./.

 

        Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Các tổ chức trong trường;

- Lưu VT;

                                                                                                        

 

                                                                                                 Nguyễn Quốc Việt

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai